Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Lenka Pelechová (dále též „správce“). Kontaktní údaje: email info@lenkanezobrazpelechova.cz.

Účel zpracování, kategorie osobních údajů a další informace

Správce zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

 • plnění smlouvy, na základě které poskytuje služby uživatelům,
 • plnění právních povinností uložených právními předpisy,
 • marketingové a obchodní účely (např. nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení, pozvánky na kulturní akce).

Správce zpracovává osobní údaje svých uživatelů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty při uzavření smlouvy nebo při jednání o uzavření smlouvy, případně sděleny smluvní stranou později v průběhu trvání smluvního vztahu. Jedná se zejména o následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, místo podnikání, telefonní číslo, e-mailová adresa, předmět činnosti uživatele (podnikání), záznamy písemné komunikace s uživatelem či potenciálním uživatelem. Uzavírá-li v zastoupení uživatele smlouvu se správcem zástupce uživatele, zpracovává správce osobní údaje tohoto zástupce uživatele, a to v rozsahu, v jakém byly zástupcem uživatele poskytnuty. Za účelem marketingového oslovování zpracovává správce osobní údaje potenciálních uživatelů služby rozsahu, v jakém jí byly těmito osobami poskytnuty, a v rozsahu, v němž takové osoby udělily správci souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Správce na svých webových stránkách využívá soubory cookies. Prostřednictvím webových stránek jsou dále sbírány informace o IP adrese, typu a nastavení prohlížeče, datu a čase návštěvy webových stránek a o aktivitě návštěvníka na webových stránkách, a to za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek. Tyto údaje nejsou využívány k identifikaci návštěvníků webových stránek. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

Oprávněné zájmy správce

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů též za účelem přímého marketingu, a to z důvodu svého oprávněného zájmu na propagaci svých produktů a služeb.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci správce, jejichž náplň práce zahrnuje činnosti vyžadující zpracování osobních údajů. Správce může poskytovat osobní údaje zpracovatelům, například společnostem, které vykonávají pro správce na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů. Správce může dále v případě potřeby poskytnout osobní údaje orgánům činným v trestním řízení nebo jiným správním orgánům, je-li to nutné ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s uživatelem, a dále po dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat podle právních předpisů. Pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává je po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně po dobu do odvolání souhlasu.

Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány správcem, je dále v textu označena též jako „subjekt údajů“. Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno za účelem oprávněného zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing, a správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Subjekt údajů má právo požádat správce o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají. Pokud správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, má subjekt údajů právo na přístup k takovým osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, a to:

 • pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovávány,
 • pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,
 • pokud vznese námitku proti zpracování, pro které neexistují žádné převažující právní důvody zpracování,
 • pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně,
 • pokud je vymazání nutné ke splnění právní povinnosti nebo
 • pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 13 let.

Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování osobních údajů, a to:

 • pokud popírá přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
 • pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 • pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • pokud vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, což znamená právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však není dotčena. Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.

Dobrovolnost poskytování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí neumožňuje správci uzavřít s uživatelem smlouvu a poskytnout mu požadovanou službu. Má-li uživatel zájem o poskytnutí služby ze strany správce, musí osobní údaje poskytnout, protože tak stanoví právní předpisy.

Tento dokument nabývá platnosti dne 1. 10. 2018.