Rozhodujete se pro adopci?

Cesta k rozhodnutí o vlastní rodině může směřovat ke čtyřem možným cílům: vlastnímu biologickému potomstvu, umělému oplodnění, adopci a také k vědomé volbě života bez vlastních dětí. Je důležité si uvědomit, že žádný z těchto cílů není hodnotově nižší. Pokud si jako pár, na začátku cesty k rodičovství tuto různorodost uvědomíte a přijmete, můžete lépe předvídat a zvládat případné neúspěchy v léčbě neplodnosti.

Přijmout dítě, které není biologicky vaše, je komplexní výzva, která vyžaduje podporu a angažovanost ze všech stran. Páry, které se rozhodnou pro adopci, se mnohdy potýkají s nepochopením a negativními ohlasy ze strany společnosti. Na rozdíl od postojů vůči asistované reprodukci, kde snaha o vlastní potomstvo je obvykle pozitivně přijímána, je osvojení často vnímáno spíše jako něco, co selhalo. Toto vnímání s sebou nese předsudky spojené jednak s neplodností a dále s neúspěšným průběhem umělého oplodnění.

Touha mít dítě a prožít rodičovství může být motivována různými faktory. Je pravda, že někteří jednotlivci a páry hledají adopci nebo pěstounství jako prostředek ke zvládání životních ztrát, nedostatků nebo k naplnění emocionální prázdnoty. Motivací může být také touha po novém začátku, plnění rodinných rolí nebo přesvědčení, že péče o dítě přinese radost a smysl do jejich života. Nicméně je klíčové, aby potenciální rodiče byli realističtí ohledně svých očekávání vůči rodičovství a chápali, jak mohou jejich osobní zkušenosti, včetně neplodnosti, ovlivnit jejich schopnost poskytovat lásku, péči a podporu dítěti. Adopce nebo pěstounství samy o sobě nemusí automaticky vyřešit všechny osobní bolesti nebo problémy. Je důležité nevidět dítě pouze jako náhradu za ztracené nedostatky ve vlastním životě, ale jako jedinečnou bytost, která potřebuje lásku a péči.

Aby byla náhradní rodinná péče – osvojení dítěte úspěšná, musí respektovat čtyři základní zásady. Tím prvním krokem je pečlivé a důkladné vyhodnocení a příprava zájemců. Druhým klíčovým prvkem je naopak podrobné posouzení potřeb a specifik dítěte. Třetím je hledání vhodné rodiny, která může dítě přijmout s láskou a péčí. Posledním, ale neméně důležitým, je zajištění následné podpory rodiny, aby byla schopna úspěšně reagovat na potřeby dítěte v průběhu času.

Jako žadatelé musíte projít hodnotícím procesem

Níže uvádím některé z hlavních oblastí, na které se společně zaměřujeme.

 • Zajistím, aby zájemci obdrželi kompletní přehled o adopčním procesu, zahrnující právní postupy, dokumentaci a očekávané kroky. Budu je provádět systémem adopce v naší jurisdikci, aby porozuměli jeho fungování.
 • Společně identifikujeme motivace, očekávání, schopnosti a připravenost na rodičovství. Poskytnu jim prostor pro sdílení emocí a obav.
 • Zaměříme se na lidský aspekt rodičovství, včetně otázek emocionální připravenosti, schopnosti projevovat lásku, porozumění potřebám dítěte a budování silných vazeb.
 • V případě zájmu připravím setkání s peer pracovníkem Dobré rodiny. Jako příležitost pro hlubší pochopení procesu adopce a pěstounství. Zahrnuje praktické informace, osobní příběhy a odborné rady.
 • Žadatelům poskytnu neustálou podporu během celého procesu, nabídnutím nástrojů pro zvládání stresu, řešení konfliktů a budování pevných rodinných vztahů.

Celkově je příprava komplexní a zaměřuje se nejen na technické aspekty adopčního procesu, ale také na emocionální a lidské stránky rodičovství. Důležité je vytvořit prostředí otevřené komunikace, kde se zájemci cítí podporováni a připraveni na novou etapu svého života jako rodiče.

Žadatelé o adopci nebo pěstounství by měli být informováni o několika důležitých aspektech procesu, na které by měli brát ohledLenka

Proces adopce nebo pěstounství bude vždy vyžadovat značné množství času. Odborníci a státní instituce podstupují pečlivý a důkladný proces hodnocení, s cílem zaručit umístění dítěte do bezpečného a podpůrného prostředí. Žadatelé by měli projevit trpělivost a porozumění tomu, že tento proces slouží k ochraně dítěte. Úkolem nás odborníků i státu je zabezpečit děti a svěřovat je do bezpečných a připravených rukou. Druhým aspektem je, že budete podrobeni zkoumání své minulosti, hodnotit vaše kompetence k rodičovství a budete konfrontováni s realitou.

Tato fáze může být pro všechny náročná, neboť odborníci budou pracovat na opravě iluzí a přechodu od stavu iluze k realitěLenka

Během procesu odborníci pečlivě zkoumají minulost a současnost žadatelů. To zahrnuje kontrolu jejich schopností k rodičovství, finanční stability, domácího prostředí a dalších aspektů. Tato otevřenost může být náročná, ale je klíčová pro zajištění bezpečí dítěte.

Dále se hodnotí schopnosti a připravenost žadatelů na roli rodiče, což zahrnuje nejen běžné rodičovské dovednosti, ale i schopnost porozumět a reagovat na specifické potřeby dítěte s traumatickou minulostí.

Odborníci pomáhají žadatelům rozpoznat a realisticky posoudit jejich očekávání a iluze týkající se rodičovství. Je důležité, aby si budoucí rodiče byli vědomi výzev spojených s péčí o dítě s traumatickou minulostí a byli připraveni přijmout realitu.

Proces adopce nebo pěstounství klade důraz na zajištění nejlepších zájmů dítěte. Z tohoto důvodu se pečlivě hodnotí, zda jsou žadatelé schopni poskytnout bezpečné, láskyplné a podpůrné prostředí pro dítě.

Příprava žadatelů

Setkávání s budoucími rodiči nebo zájemci o adopci je klíčovou fází přípravného procesu, zaměřenou na poskytnutí nezbytných informací a podpory. Hlavním cílem těchto setkání je připravit budoucí rodiče na realitu péče o dítě s traumatickou minulostí, poskytnout jim potřebné informace a dovednosti a umožnit jim informovaně rozhodovat o svých schopnostech a připravenosti na roli rodiče. Celkově by měli žadatelé být připraveni na komplexní, někdy náročný, ale nezbytný proces, který klade důraz na zájmy dítěte a připravuje je na rodičovství v kontextu péče o dítě s traumatickou minulostí.

Tato setkání mají několik klíčových cílů:

 • Informace o dětech v pěstounské nebo adopční péči: Poskytnutí podrobných informací o dětech, které jsou v pěstounské nebo adopční péči, zahrnující jejich potřeby, zkušenosti a možné výzvy z jejich traumatické minulosti. Cílem je, aby budoucí rodiče měli realistická očekávání ohledně potřeb dětí, které přijímají do své rodiny.
 • Téma traumat a jejich vliv na děti: Diskuze o tématu traumat a jeho vlivu na děti, které prošly obtížnými zkušenostmi v minulosti. Zahrnuje porozumění emocionálním následkům traumat a způsobů, jak poskytnout těmto dětem podporu a bezpečné prostředí.
 • Specifické dovednosti pro péči o děti s traumaty: Zdůraznění potřeby specifických dovedností při péči o děti s traumaty, včetně schopnosti budovat důvěru, porozumět individuálním potřebám dítěte, řešit behaviorální problémy a poskytovat emoční podporu.
 • Rozvoj dětí a mimořádné rodičovské dovednosti: Diskuze o tom, jak se děti vyvíjejí a jaké jsou mimořádné rodičovské dovednosti potřebné při péči o děti, které mohou mít speciální potřeby nebo vyžadovat odlišný přístup.
 • Informace o adopčním nebo pěstounském procesu: Poskytnutí konkrétních informací o adopčním nebo pěstounském procesu, zahrnujících právní postupy, očekávané kroky a dokumentaci.
 • Podpora a odpovědi na otázky: Vytvoření prostoru pro otázky a diskuzi, aby zájemci mohli sdílet své myšlenky, obavy a získat odpovědi na konkrétní otázky.

V průběhu procesu je klíčové poskytnout žadatelům psychologickou podporu, protože procházejí hodnocením, zkoumáním minulosti a přípravou na roli rodiče, což může být emocionálně náročné. Poskytování prostoru pro sdílení emocí a řešení stresu je nezbytné pro jejich celkovou pohodu. Ve své soukromé praxi společně s klienty diskutuji a podporuji je tak, aby mohli sdílet své myšlenky, obavy a získat odpovědi na konkrétní otázky. Pokud vás moje služba zaujala, neváhejte se na mne obrátit o pomoc.

K objednání použijte formulář, já se těším se na každého z vás.

Vaše Lenka