Bisfenol a jeho vliv na reprodukční zdraví

Bisfenol (BPA) je chemická látka, která byla studována pro svůj potenciální vliv na reprodukční zdraví. Bisfenoly jsou endokrinní disruptory, což znamená, že v lidském těle mají hormonální aktivitu. Je již z výzkumů známo, že tyto látky mají obecně negativní vliv na lidské zdraví, a to včetně kvality spermií a oocytů.

Bisfenol je široce studovaná chemická látka, která je součástí mnoha průmyslových výrobků, včetně plastů a potravinových obalů (plastové lahve, plastové obaly na polévky, omáčky nebo jogurty, papír pro tisk pokladních bloků, letenek nebo nálepek). Zde je shrnutí několika výzkumů, které se zabývají účinky bisfenolu na reprodukční zdraví.

Výzkum z roku 2017, publikovaný v časopise Environmental Health Perspectives, analyzoval vztah mezi vystavením BPA a reprodukčními problémy u mužů. Studie naznačuje, že vyšší hladiny BPA v moči mužů jsou spojeny se sníženou kvalitou spermií, včetně nižší koncentrace a pohyblivosti spermií. Výzkumy naznačují, že zvýšená koncentrace bisfenolů je častější u mužů s horšími hodnotami spermiogramu, včetně patologických hodnot ve fragmentaci spermií. Fragmentace DNA spermií je jedním z parametrů, který měří poškození genetického materiálu spermií. Vyšší hladiny bisfenolu v moči mužů byly spojeny se sníženou kvalitou spermií, včetně nižší koncentrace a pohyblivosti spermií. Je důležité poznamenat, že přesný mechanizmus, kterým bisfenol ovlivňuje fragmentaci spermií, ještě není plně objasněn. Avšak výzkumy naznačují, že bisfenol může přispívat k poškození DNA spermií, což může mít negativní dopad na reprodukční zdraví mužů.

Výzkum provedený v roce 2019 v časopise Human Reproduction Update zjistil, že vystavení bisfenolu může mít negativní dopad na reprodukční zdraví mužů i žen. Studie naznačuje, že BPA může ovlivňovat kvalitu spermií, snižovat plodnost u žen a zvyšovat riziko poruch reprodukčního systému.

Pokud jde o oocyty (vajíčka) u žen, existuje omezený počet studií zabývajících se konkrétně tímto tématem. Zde je shrnutí některých výzkumů týkajících se vlivu bisfenolu na oocyty.

Studie publikovaná v časopise Fertility and Sterility v roce 2013 prozkoumala účinky BPA na lidské ovariální folikuly, ve kterých se nachází oocyty. Zjistilo se, že vystavení BPA může ovlivnit růst a vývoj oocytů. Bylo pozorováno zvýšení poškození DNA oocytů a narušení procesu jejich zralosti.

Výzkum, publikovaný v roce 2014 v časopise Environmental Health Perspectives, se zaměřil na vliv BPA na reprodukční zdraví žen. Studie naznačuje, že vystavení BPA může ovlivnit hormonální rovnováhu, snížit počet vajíček a zvýšit riziko reprodukčních poruch, jako je například endometrióza.

Výzkum z roku 2017, publikovaný v časopise Reproductive Toxicology, se zaměřil na vliv BPA na zárodečné buňky myší a jejich schopnost se správně vyvíjet. Studie naznačila, že BPA může ovlivnit vývoj oocytů a způsobit změny v jejich genové expresi.

Studie publikovaná v roce 2018 v časopise Fertility and Sterility zkoumala vliv bisfenolu na lidské ovariální buňky. Zjistila, že může negativně ovlivňovat proces vývoje vajíček a narušovat hormonální rovnováhu.

Další studie, publikovaná v časopise Environmental Health Perspectives v roce 2019, se zabývala vlivem BPA na ovariální folikuly u myší. Bylo zjištěno, že vystavení BPA může vést k poruchám vývoje oocytů a narušení jejich správné funkce.

Všechny tyto studie naznačují, že bisfenol může mít negativní vliv nejenom na spermie oocyty a jejich vývoj. Nicméně je třeba poznamenat, že výzkum v této oblasti je stále omezený. Navíc výzkumům brání etická nařízení a je potom velmi obtížné extrapolovat výsledky přímo na lidský reprodukční systém.

Co bych vám mohla doporučit?

Sledujte nadále výzkumy a odborná doporučení v této oblasti. Dále je vhodné věnovat pozornost prevenci a minimalizaci expozice bisfenolu, například omezením používání výrobků obsahujících bisfenol a volbou alternativních možností. Pro snížení expozice bisfenolu je doporučováno minimalizovat kontakt s výrobky, které ho obsahují. Preferovat alternativní možnosti, jako jsou skleněné nebo nerezové nádoby na jídlo a pití. Nedoporučuji pít horké nápoje z plastových nádobek a ani je v nich neohřívat a konzumovat. Doporučení platí rozhodně i pro nápoje balené v plastu.

  • https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP378
  • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018323729
  • https://www.hindawi.com/journals/ije/2019/4068717/
  • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28676390/
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6396564/

Vaše Lenka